รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์
วุฒิการศึกษา

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์

ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วัน/เดือน/ปีเกิด: 4 มกราคม 2488

ประวัติการศึกษา :
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วศ.บางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพา)
- M.S.T. (Master of Science Teaching in Mathematics) Tarleton State University (USA) พ.ศ.2524
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2536
- รป.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลเรียนดี
- Ph.D. (Social Science) Magadh University (INDIA)
- ประกาศนียบัตร Internal Audit for Quality Assurance จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมอ.

----------------------------------------------------------
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน:

คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษา

----------------------------------------------------------
งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ :

- การหารูปแบบการใช้ทรัพยากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
- Back to Basic in Mathematics
- การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
- บริบททางสังคมของอาจารย์ที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบสื่อสารการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสายวิชาการกับสายสนับสนุน
----------------------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อ E-mail:w.sriprachan@gmail.com
เว็บไซต์ประจำตัว :http://facebook.com/wichian.sriprachan
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-160-1002
----------------------------------------------------------