รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย


วุฒิการศึกษา
----------------------------------------------------
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

ตำแหน่ง: อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วัน/เดือน/ปีเกิด: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505

ประวัติการศึกษา :

- ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน:

เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ในปี ๒๕๕๒ ได้รับแต่งตั้งจากสภาวิจัยแห่งชาติให้เป็นคณะทำงานพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการวิจัยแห่งชาติ (CRO) ไปสู่การปฏิบัติ เป็นคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคุรุสภาและเป็นคณะกรรมการวิจัยของเครือข่ายคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนบน
มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยนับร้อยเรื่อง
----------------------------------------------------
งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ :

งานวิจัยที่ดำเนินการในฐานะหัวหน้าโครงการ

๑. การศึกษาโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ (๒๕๒๙)
๒. การเปรียบเทียบผลของพฤติกรรมทางบวกของครูกับการควบคุมตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (๒๕๓๙) (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ)
๓. An Analysis of Social Network and Supports of Migration at the Place of Destination:A case Study of Nang Rong, Thailand (๒๕๔๓)
๔. การวิเคราะห์และพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (๒๕๔๓) (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ)
๕. การวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (๒๕๔๓) (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ)
๖. การวิเคราะห์คุณลักษณะปรีชาสามารถของนักศึกษาสาขาการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (๒๕๔๕) (ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ)
๗. ความต้องการที่อยู่อาศัยของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม อมตนคร จังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๔๖) (การวิจัยการตลาดโดยทุนวิจัยของบริษัทโกลเด้น คอบร้า จำกัด )
๘. ความคิดและทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร (๒๕๔๖) (ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากวุฒิสภา)
๙. ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตปริมณฑล ศึกษากรณีอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๔๗) (การวิจัยการตลาดโดยทุนวิจัยของบริษัทโกลเด้น คอบร้า จำกัด )
๑๐. การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวี.ในวัยรุ่น (๒๕๔๗) (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
๑๑. การศึกษาผลกระทบในการปฏิรูประบบราชการที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน (๒๕๔๘) (ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักโรคเอดส์ กรมป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข)
๑๒. การบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (๒๕๔๘) (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
๑๓. ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตปริมณฑล ศึกษากรณีประชาชนในย่านถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (๒๕๔๙)(การวิจัยการตลาดโดยทุนวิจัยของบริษัทโกลเด้น คอบร้า จำกัด ) ๑๔. การประเมินผลการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (ปี ๒๕๔๘) (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
๑๕. การประเมินผลการดำเนินการการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน (๒๕๔๙)(ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
๑๖. การประเมินผลการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (ปี ๒๕๔๙) (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
๑๗. ความต้องการของประชาชนกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดการศึกษาของ วิทยาลัยชุมชน (๒๕๔๙) (ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพมหานคร)
๑๘. การประเมินผลการดำเนินงานและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (๒๕๔๙) (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร)
๑๙. การประเมินผลการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (ปี ๒๕๕๐) (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
๒๐. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการยุทธศาสตร์ในการสร้างภูมิคุ้มกัน<br/>และแก้ไขปัญหาวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน (ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๕๐)
๒๑. การค้นหาและจัดทำแผนที่องค์กรนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (๒๕๕๐) (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
๒๒. การประเมินผลการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (ปี ๒๕๕๑) (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
๒๓. การประเมินโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก (๒๕๕๒) (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
๒๔. การประเมินโครงการปลูกป่าบ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย (๒๕๕๓) ได้รับทุนสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย)
๒๕. การประเมินผลการปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกของคณะกรรมการปฏิบัติ<br/>การจิตวิทยาแห่งชาติ (กจว.) ปี ๒๕๕๓ (๒๕๕๓) (ได้รับทุนสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย)
๒๖. การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือความปลอดภัยบนท้องถนน คู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัย คู่มือการเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (๒๕๕๓)ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๒๗. การประเมินโครงการปลูกป่าบ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย (๒๕๕๔)(ได้รับทุนสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย)
๒๘. ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาขนในย่านถนนกาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) (๒๕๕๕) (การวิจัยการตลาดโดยทุนวิจัยของบริษัทริชี่ เพลส ๒๐๐๒ จำกัด )
๒๙. การประเมินยุทธศาสตร์“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ได้รับทุนสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

งานวิจัยสถาบัน (รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

๑. การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ดำเนินการทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๓) จำนวน ๗ เรื่อง
๒. การสำรวจสถานภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ดำเนินการทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗) จำนวน ๗ เรื่อง
๓. ทัศนะของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาต่อชีวิตการเรียน (๒๕๔๗)
๔. ขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (๒๕๔๗)
๕. การรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาของนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ (๒๕๔๗)
๖. การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (๒๕๔๗)

งานวิจัยร่วม

๑. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๓๙)
๒. การสังเคราะห์สภาพปัญหา วิธีแก้ไขปัญหาและสื่อที่นำมาใช้เพื่อเสริมสร้างครอบครัวชาวพุทธ (๒๕๔๖) : (นักวิจัยประจำโครงการ) (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ)
๓. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (๒๕๔๗) : (นักวิจัยประจำโครงการ) (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
๔. การวิจัยและพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (๒๕๔๗) (รองหัวหน้าโครงการวิจัย) (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
๕. ทัศนคติและความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ (๒๕๔๖) (นักวิจัยประจำโครงการ) (ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
๖. อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมือง: กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย (๒๕๔๖) (นักวิจัยประจำโครงการ) (ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
๗. การปฏิรูปโครงสร้างและระบบงานของตำรวจไทย(๒๕๔๗) (ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
๘.ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองบัญชาการกองทัพไทย (๒๕๕๓) (ได้รับทุนสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย)
๙.ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองบัญชาการกองทัพไทย (๒๕๕๔) (ได้รับทุนสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย)

สำหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับการยอมรับคือ
๑) ประชากรศาสตร์
๒) สถิติและการวิจัย และ
๓) การประเมินโครงการ


----------------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อ E-mail:luedechdemo@hotmail.com
เว็บไซต์ประจำตัว :
เบอร์ติดต่อภายใน:
----------------------------------------------------