หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

ครุศาสตร์ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


สาขาวิชาภาษาไทย


สาขาวิชาสังคมศึกษา


สาขาวิชาคณิตศาสตร์


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย


สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ


สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ


สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์


สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม


สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร


สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


สาขาวิชาภาษาจีน


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ


สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก


สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม


สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
นิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นคณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการบัญชีบัญฑิตสาขาการบัญชี
บริหารธุรกิจบัญฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


สาขาวิชาการเงินการธนาคาร


สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ


สาขาวิชาการตลาด


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ


สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
นิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวารสารสนเทศ


สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร


สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด


สาขาวิทยุโทรทัศน์


สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง


สาขาวิชาการภาพยนตร์ และการสื่อสารการแสดง


สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่


สาขาวิชาภาพเคลื่อนใหวและสื่อผสมคณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


สาขาวิชาคหกรรม


สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม


สาขาวิชาชีววิทยา


สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์


สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ


สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ


สาขาวิชาเคมี


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


สาขาวิชาวิทย์และเทคโนโลยีการอาหาร


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาสถิติประยุกต์คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรม


สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


สาขาวิชาจิตกรรม


สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย


สาขาวิชาศิลปะการละคร


สาขาวิชาคนตรีคณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพพยาบาลศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาลสาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยนานาชาติบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว


สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน


สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก


สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร


สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ


สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์


สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบกคณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยการภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการสร้างภาพยนต์


สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลคณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร


Global Supply Chain Management (English Program)


สาขาการจัดการการขนส่ง