ประเพณีลอยกระทง "สมุทราสัตยาธิษฐาน" ณ ลานหน้าอาคารเรียน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
SSRU admin
2015-11-24 09:27:35

ประเพณีลอยกระทง "สมุทราสัตยาธิษฐาน" ณ ลานหน้าอาคารเรียน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์


ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา