คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนางาน"
SSRU admin
2015-07-24 09:38:49

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนางาน"


วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนางาน” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา และอาจารย์ประดิษฐา ลิขิตพัฒนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งวัตถุประสงค์การอบรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนางานด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสารสนเทศและรายงานผลเพื่อการพัฒนางานด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป อีกทั้งการอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในงานบริการวิชาการโครงการจัดหารายได้ของคณะด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1. http://sci.ssru.ac.th

ที่มา: ประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา