คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจรจาความเพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย Universitas Udayana ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
SSRU admin
2015-09-08 10:19:52

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจรจาความเพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย Universitas Udayana ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


เมื่อวันที่ 1 – 4 กันยายนที่ผ่านมานี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และทีมบริหารคณะฯประกอบด้วยอาจารย์ดร.ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ชัยวัฒน์ ตัณฑรังสี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเจรจาความเพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย Universitas Udayana ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา