บุคลากร

วุฒิการศึกษา
----------------------------------------------------
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

ตำแหน่ง: อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วัน/เดือน/ปีเกิด: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505

ประวัติการศึกษา :

- ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล