คณะและหน่วยงาน


คณะ

วิทยาลัย
-คณะครุศาสตร์
-
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
คณะวิทยาการจัดการ
-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
คณะศิลปกรรมศาสตร์

-วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
-
วิทยาลัยนานาชาติ
-
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
-
วิทยาลัยการภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
-
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
-
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
-วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

-บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
สำนัก
-สำนักงานวิทยาเขต
-
วิทยาเขตศาลายา
-
วิทยาเขตระนอง
-
วิทยาเขตสมุทรสงคราม
-
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

-ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

-สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
-
สำนักงานอธิการบดี
-
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
สำนักทรัพย์สินและรายได้
-
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
กอง
ศูนย์
-กองกลาง
-
กองคลัง
-
กองนโยบายและแผน
-
กองบริการการศึกษา
-
กองบริหารงานบุคคล
-
กองพัฒนานักศึกษา
-
งานทะเบียนและวัดผล
-
วิเทศสัมพันธ์

-ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิคส์
-
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
-
ศูนย์การศึกษาวัดไตรมิตร
-
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
-
ศูนย์วิทยบริการ

หน่วยงานอื่นๆ

-หน่วยตรวจสอบภายใน
-
หน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจ
-
โรงเรียนสาธิต
-
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด